Fysioterapian tarkoituksena on lasten ja nuorten motorisen kehityksen tukeminen mahdollisimman hyvät liikkumistaidot saavuttaen. Terapia toteutetaan lapsilähtöisesti, lapsi kokonaisvaltaisesti huomioiden. Tavoitteet laaditaan arvioinnin perusteella yhdessä vanhempien ja lähipiirin kanssa. Erilaisia liikuntakokemuksia pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon, kannustaen. Mahdolliset apuvälinetarpeet arvioidaan, osallistutaan apuvälineiden sovitukseen ja niiden käytön ohjaamiseen.

Terapiaa voidaan toteuttaa tarpeen mukaan vastaanotolla, asiakkaan kotona, päivähoidossa, koulussa tai uima-altaassa.

 

”Tämä on minun maailmani

Minun kotini

Minun pikkuruumiini

Minä tahdon olla iloinen

Hypähtää pari kertaa

Ottaa pakkasilmaa keuhkot täyteen ja vakuuttua:

Tämä, tämä on minun maailmani.”

Kaarina Valoaalto

 

TERAPIAMENETELMÄT

 

NDT, BOBATH -LÄHESTYMISTAPA: Bobath-menetelmä on Karel ja Bertha Bobathin 1940-luvulla kehittämä terapiamenetelmä. NDT (Neurodevelopmental Treatment) on sen alalaji. Tämän lähestymistavan mukaan asiakkaan liikkumis- ja toimintataitoja arvioidaan miettien, mitä hänen on mahdollista saavuttaa harjoituksen ja oppimisen avulla. Yhteistyötä tehdään perheen ja lähipiirin kanssa. Tavoitteena on poikkeavan lihasjäntevyyden ja yksipuolisten ja väärien liikemallien vähentyminen ja oikeiden mallien aktivoituminen.

SHERBORNEN MENETELMÄ: Veronica Sherbornen kehittämä lasten kokonaisvaltaista kehitystä tukeva harjoitusmenetelmä. Se perustuu lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen sekä Rudolf Labanin liikeanalyysiin ja teoriaan liikkeestä. Menetelmän mukaan toteutetussa fysioterapiassa harjoitellaan motorisia perustaitoja, jotka ovat edellytys monimutkaisempien taitojen oppimiselle. Keskeistä on monipuolinen tuntoaistin ja siihen liittyvien kokemusten hyödyntäminen kehontuntemuksen parantumiseksi. Harjoittelu on monipuolista ja fyysisesti kuormittavaa. Tavoitteena on myös vuorovaikutustaitojen kehittyminen, rauhoittuminen ja rentoutuminen.